Primera – Àmbit objectiu

Editora Singular Digital 2GR SL organitza una promoció al mitjà del Grup: Món Planeta, amb un sorteig per la setmana del 30/8 al 7/9 2021, amb la finalitat d’obsequiar a cadascun dels 10 guanyadors d’aquesta promoció amb un bitllet del número 20218 de la loteria de La Grossa del divendres Especial La Diada.

Els premiats del sorteig podrien arribar a guanyar 100.000€ en el cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig que se celebrarà el 10 de setembre.

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que facin un comentari a la pàgina oficial del sorteig de Facebook i d’Instagram de Món Planeta, mencionant a dues persones
https://www.facebook.com/monplaneta
https://www.instagram.com/monplaneta/

El registre dels participants es farà mitjançant l’eina Easypromos.

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook i d’Instagram autèntic i ser seguidors de les pàgines de Facebook i d’Instagram de Món Planeta.

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 30 d’agost i 7 de setembre a les 11h, ambdós inclosos, de 2021.

Tercera – Sorteig

El sorteig de Món Planeta es realitzarà el dia 7 de setembre de 2021 mitjançant l’eina Easypromos. Els participants hauran de comprovar si son guanyadors mitjançant l’enllaç que es publicarà a les xarxes socials i al web Món Planeta. Tindran temps per fer-ho fins el dia 8 de setembre 2021.

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.

Quarta – Premi

Cadascun dels participants que resultin guanyadors del sorteig que es realitzarà el 10 de setembre de 2021 obtindran 1 bitllet de La Grossa del divendres Especial La Diada, del número 20218.

El premi és personal i intransferible.

Els guanyadors seran contactats per missatge privat del Facebook o de l’Instagram de Món Planeta per obtenir la informació necessària a fi d’enviar els bitllets per correu certificat. La data límit d’enviament serà el mateix dia 10 de setembre de 2021 abans de les 16h.

Cinquena – Condicions i límits de participació

No poden participar en aquesta promoció:

  • Persones menors d’edat.
  • Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL o a qualsevol del mitjans del Grup EL Món.
  • Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL
  • Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta.

    Les persones que desitgin participar a través de Facebook i d’Instagram, han de facilitar un perfil d’usuari actiu i real de Facebook i d’Instagram amb el qual se’ls pugui identificar.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal
L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona).

Setena – Xarxa de comunicacions

L’Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.

Vuitena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook i a l’Instagram de Món Planeta.

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook i d’Instagram les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.


Nou comentari

Comparteix