Bases legals del sorteig ‘La Grossa arriba a El Món’ 2018

Primera – Objecte

 

Loteria de Catalunya i l’Editora Singular Digital 2GR SL, (El Món) amb NIF B-64337462 organitza la promoció comercial “La Grossa arriba a ‘El Món”, us conviden a participar en el sorteig que se celebrarà el divendres 30 de novembre de 2018 a les 12.30 hores, del qual resultarà 40 guanyadors que obtindran 1 bitllet de La Grossa de Cap d’Any respectivament.  

 

 

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

 

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que facin m’agrada a la publicació que s’habilitarà a la pàgina oficial de Facebook del Món (https://www.facebook.com/elmondiari).

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook autèntic.

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 19 de novembre de 2018 a les 16 h i el 30 de novembre de 2018 a les 12 h, ambdós inclosos.

  

 

Tercera – Sorteig

 

El sorteig es realitzarà el 30 de novembre de 2018 a les 12.30 h mitjançant l’eina Easypromos. Els guanyadors rebran un correu electrònic i hauran de respondre en un període de 24 h acceptant el premi.

En cas que els guanyadors no compleixin els requisits establerts en les bases que regulen aquesta promoció, l’organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s’escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi.

Els organitzadors es reserven el dret de declarar desert el premi d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.

  

 

Quarta – Premi

 

Cadascun dels participants que resultin guanyadors del sorteig que es realitzarà el 30 de novembre de 2018 obtindran 1 bitllet de La Grossa de Cap d’Any del número 09915.

El premi és personal i intransferible.

  

 

Cinquena – Condicions i límits de participació

 

No poden participar en aquesta promoció:

Persones menors d’edat.  

Personal adscrit als organitzadors 

Personal adscrit a entitats col·laboradores dels organitzadors

Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta.

 

Les persones que desitgin participar a través de Facebook han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món (https://www.facebook.com/elmondiari), un perfil d’usuari actiu i real de Facebook amb el qual se’ls pugui identificar.

  

 

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

 

El Món es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, de la Unió Europea i, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones participants en aquesta promoció seran tractades per El Món, amb la finalitat de gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades per aquesta finalitat. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en els termes que s’indiquen en la política de privacitat (https://elmon.cat/info/14/privacitat-elmon).

  

 

Setena – Xarxa de comunicacions

 

Els organitzadors queden exonerats de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc seran responsables pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquests.

  

 

Vuitena – Acceptació de condicions

 

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que els organitzadors adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

 

Novena – Altres estipulacions

 

Aquestes bases són accessibles a través de les pàgines web dels organitzadors.

Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits els organitzadors es comprometen a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

 

Nou comentari