Primera – Àmbit objectiu

 

Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) organitza la promoció comercial “El Món t’apropa a La Grossa de Sant Jordi”, amb la finalitat d’obsequiar a cadascun dels trenta (30) guanyadors d’aquesta promoció amb un bitllet del número 09915 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2019.

 

El guanyador d’aquest sorteig podria guanyar dos milions d’euros en el cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2019.

 

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

 

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que mencionin en els comentaris de la publicació que s’habilitarà a la pàgina oficial de Facebook del Món a dues persones (https://www.facebook.com/elmondiari). El registre dels participants es farà mitjançant l’eina Easypromos.

 

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook autèntic i ser seguidors de la pàgina de Facebook del Món.

 

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 12 d’abril a les 11h i 23 d’abril a les 11h, ambdós inclosos, de 2018.

 

Tercera – Sorteig

 

El sorteig es realitzarà el 23 d’abril de 2018 mitjançant l’eina Easypromos. Els participants hauran de comprovar, fins al 24 d’abril, si son guanyadors mitjançant l’enllaç que es publicarà a les xarxes socials i al web d’El Món.

 

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.

 

Quarta – Premi

 

Cadascun dels participants que resultin guanyadors del sorteig que es realitzarà el 23 d’abril de 2018 obtindran 1 bitllet de La Grossa de Sant Jordi del número 09915.

 

El premi és personal i intransferible.

 

Els guanyadors podran recollir els bitllets a la redacció d’El Món, Passeig de Gràcia, 16 1er-3a (entrada per Gran Via de les Corts Catalanes), fins el dia 24 d’abril fins a les 19 hores.

 

Cinquena – Condicions i límits de participació

 

No poden participar en aquesta promoció:

 

  • Persones menors d’edat.
  • Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL
  • Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL
  • Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta.

 

Les persones que desitgin participar a través de Facebook han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món (https://www.facebook.com/elmondiari), un perfil d’usuari actiu i real de Facebook amb el qual se’ls pugui identificar.

 

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

 

L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona).

 

Setena – Xarxa de comunicacions

 

L’Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.

 

Vuitena – Acceptació de condicions

 

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

Novena – Altres estipulacions

 

Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook d’El Món.

 

L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l’Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

 

Nou comentari

Comparteix