El Món - Notícies i actualitat d'última hora en Català
La Sindicatura de Comptes troba irregularitats al Consorci de Salut i Social de Catalunya

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), format per desenes d’administracions i que gestiona serveis sociosanitaris. L’informe sobre l’any 2017 enumera irregularitats administratives i fins i tot judicials en contractes subscrits per entitats del grup CSC; factures per sobre del cost pressupostat; préstecs concedits i no retornats entre les diferents empreses; serveis a associats amb sobrepreu; contractació de personal amb complements retributius no justificats; treballadors que fan activitat pública i privada simultàniament en diferents societats de la patronal; o indemnitzacions per acomiadament a empleats que segueixen treballant en altres empreses del grup, entre altres.

D’acord amb els seus estatuts, el CSC és una entitat local pública, de caràcter associatiu, constituïda l’any 1984 amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya. L’any 2017 estava integrat per 95 entitats associades: 25 entitats sense afany de lucre, 22 empreses públiques, consorcis i altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 24 ajuntaments, dues diputacions i 22 entitats del sector públic local. Les funcions del CSC són afavorir la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de salut i millorar la prestació dels serveis de salut i d’atenció sociosanitària dels seus associats.

Els estatuts del CSC el defineixen com una “entitat local pública”. Tanmateix, a la Sindicatura no li consta que en els seus Estatuts s’hagi determinat l’adscripció a una administració pública determinada, la qual cosa s’hauria hagut de fer, com a molt tard, el 31 de desembre del 2014, d’acord amb la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Atenent als criteris generals per a l’adscripció dels consorcis, i, en concret, atenent al finançament en una mesura més gran de l’administració de la Generalitat, mitjançant diverses entitats del seu sector públic, i també al nombre d’habitants i a l’extensió territorial, la Sindicatura considera que el CSC és una entitat que, d’acord amb aquest paràmetres, hauria d’estar adscrita a la Generalitat i, per tant, formar part del seu sector públic.

El Consorci va trametre els comptes anuals de les entitats del grup a la Sindicatura de Comptes fora del termini legalment establert, excepte els del CSC. També s’ha observat la incorrecta comptabilització d’algunes operacions realitzades entre les entitats del grup.

El CSC no reunia les condicions per poder ser considerat mitjà propi dels seus associats, atès que entre aquests associats a més d’entitats pertanyents al sector públic hi havia institucions privades de solidaritat social que desenvolupen activitats sense afany de lucre. Per tant, els encàrrecs amb objecte contractual que les entitats associades van fer al CSC s’haurien d’haver fet d’acord amb la normativa de contractació pública, per a les entitats del sector públic, o de contractes privats, per a la resta. En concret, 15 dels encàrrecs de gestió del grup vigents el 2017 no complien aquests aspectes i, per tant, aquests serveis haurien d’haver estat licitats mitjançant procediments sotmesos a la normativa de contractació pública.

L’any 2017, CSC CiG va realitzar operacions econòmiques, financeres i d’inversió amb les seves filials a Xile, Equador, Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic. Al tancament de l’any, les inversions en el capital de les filials eren de 282.726 euros, dels quals 230.388 euros s’havien corregit per deteriorament. Per tant, el saldo net d’aquestes inversions era de 52.338 euros. Atès el caràcter públic del capital de la societat, la Sindicatura posa en dubte l’interès general per la creació d’aquestes filials a altres països que, posteriorment, comporten, en general, una pèrdua important del valor de les inversions fetes a l’inici. Així mateix, la Sindicatura creu que aquestes filials internacionals “no van dirigides a la satisfacció de necessitats públiques ni a la consecució de l’interès general de l’àmbit territorial de Catalunya”.

La incorporació de personal fix l’any 2017 en el conjunt de les entitats del grup, excepte CSC i PROSS, va superar la taxa de reposició d’efectius prevista als pressupostos generals de l’Estat.

El 10 de setembre del 2015 el CSC va formalitzar un contracte d’alta direcció per al càrrec de president de l’entitat. El mes de desembre del 2015, la persona que va ocupar el càrrec de president va signar un nou contracte amb una altra entitat del grup, CSC, SA, segons el qual assumia també les funcions de president i conseller d’aquella societat i de totes les societats mercantils participades per CSC, SA. Aquesta segona activitat pública no va respectar el que estableix la llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Pel que fa als contractes formalitzats per les societats CSC, SA, PROSS i CSC Vitae amb sis odontòlegs, la Sindicatura considera que les clàusules relatives a les remuneracions pactades i al dret d’indemnització són contràries a l’ordenament jurídic.

Durant l’any 2017, les entitats del grup CSC van reconèixer i satisfer cinc indemnitzacions per acomiadament improcedent, per un import total de 218.392 euros, reconegudes mitjançant actes de conciliació amb els treballadors en què es reconeixia la improcedència dels acomiadaments. La Sindicatura considera que, per preservar el principi de no arbitrarietat que ha de regir totes les actuacions de l’administració pública, caldria tramitar els expedients tenint en compte les seves característiques, perquè si calgués acomiadar el treballador es fes amb totes les garanties processals, tant per a l’entitat com per al treballador.

Pel que fa a l’anàlisi de la contractació, s’ha posat de manifest un excés de la despesa realitzada respecte a la despesa contractada de, com a mínim, 954.546 euros, que representa el 159% de la despesa contractada l’exercici 2017.

Finalment, l’informe inclou tres recomanacions de caràcter general, relatives al catàleg de llocs de treball, a les operacions vinculades i a la missió del Consorci que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en les observacions.

Metges de Catalunya demana la intervenció del CSC

Aquest informe ha servit al sindicat majoritari Metges de Catalunya (MC) per reclamar al Govern que intervingui el Consorci. El sindicat qualifica de “molt greus” les conclusions de l’òrgan d’avaluació i demana a l’administració que fiscalitzi “fins a l’últim cèntim” la despesa de l’associació patronal, finançada en la seva pràctica totalitat amb recursos públics.

Per a MC, tots aquests motius són “més que suficients perquè s’encenguin les alarmes” i perquè el Govern actuï d’ofici davant una entitat que gestiona recursos provinents del pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Aquí són ... a febrer 17, 2021 | 19:16
    Aquí són ... febrer 17, 2021 | 19:16
    ... les clavegueres del règim secessionista catalanet.
  2. Icona del comentari de: A l'aguait a febrer 17, 2021 | 19:51
    A l'aguait febrer 17, 2021 | 19:51
    Podem dir que aquí les coses s'aclareixen i es poden corregir, no com en d'altres llocs del "reino"

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa