El Govern aprova les “condicions” per a actes culturals amb públic

La distància física, la protecció dels treballadors i la supervisió de les activitats, principals recomanacions

El Govern ha aprovat les condicions que han de complir els locals, establiments o espais a l’aire lliure en què es realitzin activitats culturals, així com en el desconfinament de llibreries i galeries d’art, després que han estat aprovades pel Procicat. Es tracta d’un “marc de referència” limitat a les fases 1 i 2 i que no substitueix el ‘Pla de desconfinament de les arts enviu’ que s’està consensuant amb el sector i serà presentat en breu. D’una banda, s’adreça a ajuntaments i professionals per la programació i contractació d’esdeveniments culturals a les festes majors i als festivals d’estiu, per establir condicions d’higiene, desinfecció d’espais i mesures de protecció per col·lectius artístics, treballadors i públics.

Entre moltes altres indicacions, el document estableix que cal garantir que, en els actes o espectacles culturals, els espectadors estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, la distància física de seguretat és de 2 metres i, quan no sigui possible complir-la, es podrà reduir si es garanteix l’ús de mascareta. En qualsevol cas, estipula que caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a 1 metre. També prioritza la venda en línia d’entrades i desaconsella l’ús de diners en efectiu; recomana que els seients del públic estiguin numerats; que l’obertura de portes es realitzi amb antelació suficient per permetre un accés escalonat, i que es diferenciïn els circuits d’entrada i sortida dels espais on es realitza l’activitat cultural.

Quant als treballadors, recomana que els equips es redueixin al nombre imprescindible de persones. A més, quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l’escenari, indica que la direcció artística ha de procurar el manteniment de la distància física de seguretat. En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l’ús d’equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels músics, actors i actrius, caldrà “atenir-se a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular” a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Pel que fa l’àmbit municipal, assenyala que els ajuntaments han de disposar de dades concretes per preveure l’impacte de qualsevol activitat cultural i prevenir una alerta sanitària. Han de conèixer, per exemple, el nombre aproximat de persones que acollirà l’activitat o estar informats, quan l’activitat comprengui una acampada, de les característiques i el volum, així com dels serveis auxiliars que comprenen. El document també recull les prescripcions generals del Departament de Salut relatives a les fases 1 i 2 de la desescalada, així com el calendari de reobertures i activitats permeses en cadascuna d’elles.

Llibreries i galeries d’art

Pel que fa les llibreries, s’estableix que qualsevol activitat s’haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distància física de seguretat, tant per a treballadors com per a clients. Tots els locals i altres establiments oberts al públic hauran de dur a terme, com a mínim dues vegades al dia, una d’elles obligatòriament al final del dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions. També es recomana designar una persona responsable per al control d’accés i els horaris de tancament per neteja i desinfecció han de comunicar-se al consumidor a través de cartells visibles o missatges de megafonia. Les llibreries han de facilitar i assenyalar espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l’interior o a l’entorn dels espais del local.

Quant als clients, el temps de permanència a l’establiment o local serà l’estrictament necessari perquè es puguin realitzar les compres o rebre la prestació del servei. Els usuaris no podran agafar directament els llibres però sí demanar-los al personal que seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors.

“Les activitats que s’hi duen a terme són relativament limitades: relació galerista-client i muntatge i desmuntatge d’instal·lacions artístiques i moviments o trasllats de les obres d’art. En el dos casos no s’entreveuen factors de risc especial remarcables, ni dificultats per al compliment de les distàncies físiques de seguretat. Les galeries d’art són espais amb una molt baixa densitat d’ús, amb una superfície mitjana de 90 m2, la qual cosa fa que només en circumstàncies excepcionals, com ara conferències, vernissatges o presentacions, puguin assolir una freqüentació que exigeixi l’aplicació de mesures específiques de distanciament social. Arribat el cas, aquestes mesures específiques de distanciament social s’aplicaran en correspondència a les prescripcions de les fases de desconfinament previstes”, detalla el Govern.

Nou comentari