Les dones que vulguin entrar al cos de Mossos tindran preferència en cas d’empat amb homes

El Govern modifica la Llei de la Policia per garantir la igualtat en la plantilla del cos

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, dels Mossos d’Esquadra i s’estableix mesures per equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla, on la majoria són homes. En les properes convocatòries d’accés al cos i en les d’ascens a la resta de categories, s’atorgarà preferència a la selecció de les persones aspirants del sexe menys representat, que és el femení, quan aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l’altre sexe. Així, en la resolució dels empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’atendrà la necessitat de garantir l’equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos.

La disposició addicional setena que s’introdueix ara preveu que “mentre no s’aprovi el corresponent pla d’igualtat, i amb la finalitat d’assolir l’equilibri en el nombre de dones i homes en la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les convocatòries per a accedir a les diferents categories del cos de Mossos d’Esquadra han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants, com a primer criteri, s’han de dirimir donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d’aquella categoria”.

El Govern apunta que aquesta mesura és conseqüent amb les mesures considerades efectives en l’àmbit europeu per a garantir el màxim d’igualtat en la composició de les plantilles policials, entre les quals destaquen especialment les que es focalitzen en els processos de selecció. 

En aquest sentit, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, autoritzava la creació de 245 places del Cos de Mossos d’Esquadra per donar una resposta ràpida al dèficit que pateix la plantilla dels Mossos d’Esquadra. Per assolir els objectius de revertir el dèficit de plantilla amb la màxima urgència, s’estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica, entre les quals s’inclouen les 245 noves places creades pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre.

Nou comentari