El TC també passa el ribot al Codi Tributari de Catalunya

Els magistrats estimen per unanimitat part del recurs interposat per la Moncloa

El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Moncloa contra el Codi Tributari de Catalunya i els llibres que l’acompanyen de l’Administració Tributària de la Generalitat. La sentència, que ha estat redactada per Cándido Conde Pumpido, aclareix el nivell de competències tributàries deixant pal·lès que la Generalitat només pot ampliar els seus propis tributs i  en aquells tributs cedits per l’Estat no pot anar més enllà de la llei de cessió de tributs

El Tribunal estima i declara inconstitucional, la regulació dels principis constitucionals en matèria tributària; la regulació amb caràcter general de l’àmbit temporal i dels criteris interpretatius de les normes tributàries; de la potestat de la qualificació de l’administració; la regulació del supòsit en què l’administració tributària de la Generalitat i el contribuent puguin arribar a “enteses” per a la determinació de drets i obligacions tributàries; o l’atribució de competències per regular els terminis de prescripició i les causes d’interrupció del seu còmput.

 

Nou comentari