Nova etapa superada per a la transformació de l'antic Vapor Ros

El projecte no ha rebut cap al·legació i continua ara la tramitació definitiva que dependrà d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona

La transformació d’usos de l’antic Vapor Ros, situat al barri del Centre, en usos culturals, socials i cívics, entre d’altres, circumscrits en aquests equipaments, continua endavant. En la sessió plenària de divendres, 24 de juliol es va aprovar l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit del Vapor Ros, després de no haver rebut cap al·legació durant el període d’exposició pública, que es va obrir després que el Ple de gener de 2020 acceptés l’aprovació inicial. A partir d’ara, correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona resoldre l’aprovació definitiva.

Pel que fa a la seva propietat, la Generalitat ha tramitat l’acceptació de l’herència, per la qual cosa el conjunt fabril ja és de titularitat pública. D’aquesta manera, es compleix un altre dels objectius de l’equip de govern, que és protegir aquest espai de qualsevol iniciativa especulativa per garantir el seu interès públic i social. Així, la Generalitat esdevé la propietària majoritària de l'àmbit. Aquesta situació va influir perquè el novembre de 2018 es creés la Plataforma en Defensa del Vapor Ros, per defensar i conservar aquest patrimoni històric, social i cultural. La transformació urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més immediat plantejat per l’Ajuntament s’ha alineat sempre amb aquestes peticions, que volien garantir l’interès públic i social de tot aquest sector.

Revitalitzar un àmbit de 6.000 m2

 

L’objectiu de l’equip de govern és preservar la qualitat ambiental i arquitectònica, com també les activitats consolidades que hi ha en aquesta nau i les seves edificacions auxiliars, situades al número 15 del carrer del Racó. La intenció és revitalitzar tot aquest àmbit, que inclou altres finques com les edificacions del carrer del Portal Nou (números 11 i 15), l’immoble del carrer de l’Església, número 15, i la Casa Mariano Ros, situada al número 17 del mateix carrer. La superfície total d'aquest àmbit és de 6.371,69 m2. La modificació puntual qualifica la totalitat de l'àmbit d'equipament, a excepció de les plantes baixes de la casa Mariano Ros i de l’edificació veïna.

El POUM atorgava a tot aquest sector usos comercials, residencials i d’equipaments només a la Casa de Mariano Ros. Amb aquesta modificació puntual del POUM es contempla que la nau principal i les naus industrials del Vapor Ros, les edificacions del carrer del Portal Nou, 11 i 15, les plantes pis de la Casa Mariano Ros i l’edificació del carrer de l’Església, 15, es defineixin com d’altres equipaments (administratius, educatius, serveis socials i cívics, entre d’altres). Mentre, les plantes baixes de la Casa Mariano Ros i de la finca del carrer de l’Església, 15, s’amplien a usos terciaris (oficines, comerç i restauració, entre d’altres), exceptuant els corresponents a comerç gran i mitjà, industrial i magatzem. El sostre existent d’equipament per a la nau del Vapor Ros, els edificis annexes i les dues plantes de la casa de Mariano Ros serà d’11.415 m2. En canvi, per la planta baixa d’aquesta casa és de 437,33 m2.

Les activitats que hi ha actualment es podran continuar desenvolupant i es permetrà com a usos auxiliars l’ús comercial i de serveis quan es tracti de productes o serveis relacionats amb els usos d’equipaments admesos. La modificació puntual del POUM estableix les condicions i paràmetres per a la protecció de les diferents edificacions compreses a tot l’àmbit del Vapor Ros, preservant tant les principals construccions com el passatge existent.