Les estratègies del Pla Local d'Habitatge per al 2020

Augmentar les sancions per a un ús inadequat del habitatges, l'expropiació temporals a grans tenidors o comprar habitatge, entre les mesures que es faran

L’Ajuntament en Ple ha aprovat per unanimitat, amb el vot a favor de tots els grups municipals, el Pla Local d’Habitatge de Terrassa 2019-2025 (PLH), un document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d’habitatge per als propers 6 anys a la ciutat.

Les estratègies del PLH, el que pretén aconseguir, a grans trets, és:

 Desenvolupar una estratègia urbana per garantir la coherència amb aspectes com la mobilitat, les activitats, els espais oberts o els equipaments, avaluant les necessitats de creixement o transformació de la ciutat.

 Gestionar i promoure el lloguer per assegurar l'accés a l'habitatge i a l'allotjament a través de la mediació entre el mercat privat i la demanda de preus assequibles, amb mesures incentivadores, convenis amb promotors, entitats financeres, particulars, etc, i vetllar i assessorar els usuaris pel bon ús i la permanència a l'habitatge amb mecanismes de mediació, negociació o pressió als grans tenidors per a aconseguir la seva recuperació i posada al mercat a preus assequibles i socials.

 Incrementar l'habitatge assequible i social a través de la promoció municipal o a través d'altres agents de noves tipologies d'habitatge assequible, amb l’adquisició d’habitatges per mitjà del dret de tanteig i retracte.

 Fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges, mitjançant subvencions, ajuts i millores al finançament, bonificacions en taxes i impostos, etc.

 Consolidació i gestió dels serveis relacionats amb l'habitatge, assegurant recursos humans i dotació econòmica per als programes relacionats amb l'habitatge.

El desplegament d’aquestes estratègies es tradueix en 47 actuacions, (37 de les quals coincideixen directament amb el procés participatiu) alineades amb els Drets de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Així, inicialment, per al proper any 2020 les principals actuacions previstes, són:

 Augment del Parc Públic per l’adquisició d’habitatges a través del dret de tanteig i retracte.

 Constitució del Consell Municipal d’Habitatge

 Augment dels habitatges dotacionals destinats a col·lectius específics.

 Posar a disposició, mitjançant concurs, peces de sòl del Patrimoni municipal en Dret de Superfície destinat a cooperatives i empreses gestores de lloguer.

 Fomentar altres formes d’accés a l’habitatge: cohousing, masoveria,cessió d’ús...

 Modificació del POUM per incrementar el percentatge d’habitatges HPO en sòl consolidat.

 Execució parcial d’obres d’urbanització de sectors que s’estan desenvolupant.

 Línia de subvencions addicionals per a la rehabilitació d’edificis.

 Línia de subvencions per a la mobilització d’habitatges buits per ampliar la Borsa

 Augmentar les sancions per a un ús inadequat del habitatges: mal estat, buits...

 Expropiació temporal de l’ús en habitatges buits de grans tenidors a l’espera de l’aprovació del decret que regula l’expropiació definitiva.

 Actualitzar i implementar mesures i protocols per garantir els subministraments bàsics i sancionar les infraccions derivades del incompliment de la llei 25/2015.

 Treballar amb els jutjats per aturar desnonaments, vetllant expressament pels oberts i exprés. Actualització de protocols.

 Optimitzar els recursos municipals per simplificar i millorar l’atenció a les persones: centralitzar l’atenció i demanda de recursos, publicitar els recursos d’habitatge dels que disposa l’Ajuntament a la ciutadania, crear una unitat d’atenció a les persones en situació de pèrdua d’habitatge i elaborar indicadors accessibles a la ciutadania.

 Millorar la coordinació amb entitats que treballen per a garantir el Dret a a l’Habitatge: sindicats de llogaters, plataforma d’afectats, espai Drets, tercer Sector, etc.

TENS TELEGRAM? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre la desescalada a Terrassa i voltants? i sobre totes les activitats de Nadal? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

Comentaris

envia el comentari