L'hoquei, molt més que un esport a Terrassa

En ple d'aques divendres al matí s'ha llegit la declaració aprovada per unanimitat per la junta de portaveus de refrendar el Pacte de ciutat per l’Hoquei. Un esport referent que es volmque sigui molt més. Tothom -amb les entitats incloses- treballarà plegat s i amb la voluntat suficient perquè l'Hockey esdevingui un dels principals pilar estratègics de la ciutat a tots els nivells, i per tant tingui el reconeixement i impacte adequat en el pla social, esportiu i econòmic. Inicialmemt anava com a proposta de resolució i s'ha passat a declaració.

 

PROSTA DE RESOLUCIÓ PER REFRENDAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA EL PACTE DE CIUTAT PER L'HOCKEY

 

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d’Esquerres,  Núria Marin Garcia, portaveu del Grup Municipal de Tot per Terrassa, Marc Armengol Puig, portaveu del Grup Municipal del PSC, Meritxell Lluís Val, portaveu del Grup Municipal de Junts per Terrassa i Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans,   d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

 

Exposició de motius

 

El maig de 2019 es va presentar públicament el Pacte de ciutat per l'Hockey on Hockey per Terrassa i els principals partits polítics de la ciutat establien un compromís polític de cara al mandat 2019-2023 per fer valdre l'hockey com a un pilar fonamental en el teixit esportiu i associatiu de la ciutat, així com definir estratègies conjuntes per la seva promoció i capitalització com a element identitari de ciutat. 

La confirmació aquest mes de novembre de la designació de Terrassa com a seu i organitzadora del Mundial d'Hockey Femení 2022 és una magnífica notícia per la nostra ciutat que possibilita, alhora, recuperar el text subscrit el passat mes de maig i refrendar-lo per l'actual consistori municipal. Amb la voluntat de fer d'aquest esdeveniment una aposta transversal de ciutat i valorant l'aportació de l'hockey a Terrassa, recuperem les línies estratègiques del Pacte de ciutat pel Hockey: 

 

"1. Cal visualitzar i capitalitzar el Hockey com a referent esportiu de projecció externa i interna de Terrassa, ajudant a teixir ciutat a través de l’esport

 

La voluntat del Hockey és apropar-se a la ciutadania i una de les estratègies és la creació de la Casa del Hockey de Terrassa. Mitjançant la cessió d’un espai municipal adequat, les entitats es comprometen a obrir aquest espai a la ciutat, a dotar-lo d’activitat, a dinamitzar-lo, amb l’objectiu de convertir-lo en un punt de trobada, de proximitat, de divulgació esportiva, cultural i d’activitats concretes de la ciutat de Terrassa. 

 

Treballarem plegats perquè la Casa del Hockey aculli la seu física principal de la Federació Catalana de Hockey, així com una delegació de la Federació Espanyola de Hockey. 

 

Com a impuls al coneixement intern de l’esport més característic i arrelat a la ciutat de Terrassa com és el hockey, s’impulsarà entre les entitats i l’Ajuntament un Pla de promoció escolar del Hockey amb la premissa que tots els alumnes de primària de la ciutat puguin cursar unitats didàctiques de hockey dins del currículum educatiu d’educació física. Tots aquests alumnes que ho desitgin podran participar de les corresponents fases finals conjuntes de cloenda de cada unitat didàctica on els Clubs cediran les seves instal·lacions per a realitzar-hi aquestes jornades. 

 

A més, dins del Hockey social, s’entén el hockey a Terrassa com a promotor d’equitat d’oportunitats i com una eina fonamental d’inclusió que permet a les persones amb diferents capacitats tenir relacions personals i socials significatives. La discapacitat no està a la persona ni a l’entorn, sinó en el resultat de la seva interacció, per tant, es potenciarà el disseny d’entorns socials inclusius, normalitzats i equitatius dins de l’esport. 

 

2. Cal donar suport a la participació en competicions nacionals i internacionals dels Clubs de Hockey de la ciutat.

 

En l’actualitat hi ha 11 equips Terrassencs dels 4 Clubs de Hockey que porten el nom de la ciutat per l’Estat i per Europa en competicions de màxim nivell, amb uns elevats costos de participació.

 

En aquest pacte es declara la voluntat ferma municipal per contribuir amb recursos a la promoció de la marca Terrassa al món pels equips d’elit del Hockey Terrassenc. 

 

Així mateix, els millors jugadors han d’esdevenir referents de ciutat i cal vincular el seu nom amb el de Terrassa, amb un pla d’accions concretes per tal de retenir el màxim talent esportiu generat dins dels Clubs de la ciutat. 

 

3. Cal donar suport a la organització d’esdeveniments i competicions nacionals i internacionals de hockey amb presència i participació d’equips i seleccions.

 

És estratègic per Terrassa i pel hockey terrassenc treballar per organitzar el MUNDIAL de Hockey 2022 a la ciutat. Per aquest motiu l’Ajuntament de Terrassa i les entitats es comprometen a fer tots els esforços i gestions per garantir que hi haurà les aportacions d’altres administracions i patrocinadors que són imprescindibles per presentar una candidatura sòlida i guanyadora de manera que es garanteixi que l’aportació municipal pugui ser proporcional a les seves possibilitats.

 

Entenem també, que esdevé clau poder organitzar anualment competicions i campionats de màxim nivell en qualsevol dels Clubs de la ciutat (Copa del Rei, Final4, Campionats d’Espanya, Campionats Autonòmics, entre d’altres). Els clubs i l’Ajuntament de la ciutat es comprometen a treballar conjuntament per presentar candidatures sòlides per seguir fent de Terrassa una ciutat referent de l'hockey estatal, europeu i mundial. 

 

Així mateix les entitats es comprometen a elaborar un pla de promoció i d’impacte positiu en la ciutat per a cada competició de relleu que s’organitzi a Terrassa, posant especial èmfasi en el llegat que romandrà com a actiu tangible o intangible de ciutat tant pel que fa a instal·lacions com a difusió dels valors de l'Hockey o formació del talent. 

 

4. Incorporar l'Hockey en les estratègies turístiques locals, així com coordinar la realització d’ofertes d’estades i ús d’equipaments esportius adreçades a clubs i seleccions, complementant-les amb ofertes turístiques i de lleure.

 

En la mesura que amb els suports necessaris es pugui consolidar la organització d’un nombre de campionats i competicions de relleu de forma recurrent a la ciutat, cal elaborar un programa turístic i de lleure que doni suport a les activitats esportives, agrupant tots els actors. En aquest sentit cal explorar les col·laboracions públic-privades per a la dinamització del turisme local a través de l’esport.

 

Tal com es manifesta en aquest pacte, entenem que l’esport de l'Hockey i els clubs d'Hockey de Terrassa són un dels motors principals de la dinamització de l’esport local i de promoció de la ciutat. D’acord amb els compromisos establerts en aquest pacte, l’administració local es compromet a dotar amb els recursos tècnics, materials i econòmics necessaris a les estratègies d’organització d’esdeveniments, de promoció de la marca de ciutat i del turisme esportiu terrassenc. 

 

En definitiva totes les entitats sota-signants d’aquest pacte treballarem plegades i amb la voluntat suficient perquè el Hockey esdevingui un dels principals pilar estratègics de la ciutat a tots els nivells, i per tant tingui el reconeixement i impacte adequat en el pla social, esportiu i econòmic. "

 

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta el següent: 

 

ACORD

 

Únic. El Ple de Terrassa refrenda les línies estratègiques del Pacte de ciutat per l'Hockey i es compromet a treballar pel seu desenvolupament.