Cs vol deslliurar de tots els impostos municipals al petit comerç no essencial

L'agrupació porta al ple municipal de Terrassa la mesura d'exempció a les activitats minoristes de Terrassa

 

Ciutadans porta en el ple municipal de maig una proposta de resolució sobre la reactivació del petit comerç i de suport als autònoms. En l'exposició de motius, l'agrupació municipal recorda que a la nostra ciutat l’impacte de la crisi sanitària ha estat molt important "en el petit comerç considerat no essencial pel Decret i també en petits negocis regentats per treballadors autònoms a conseqüència de la inactivitat general" i afegeix que "són dos àmbits que necessitaran d’una empenta per part de l’Ajuntament per tal d’endreçar una situació econòmica que trigarà a tornar a la normalitat". En aquest sentit, Cs proposa:

 

PRIMER. Aplicar exempcions a totes les activitats econòmiques minoristes no essencials (contemplades a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) suspeses segons Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat per Reial Decret 465/2020, de 17 de març, durant el temps de la inactivitat i com a mínim de sis mesos en els següents percentatges:

- 100% de l’Impost sobre Béns Immobles sota la fórmula de la subvenció.

- 100% de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica sota la fórmula de la subvenció.

- 100% de la taxa sobre la gestió de residus municipals.

- 100% de la taxa per guals.

- 100% de la quota de servei de TAIGUA.

 

SEGON. Estudiar per part dels serveis econòmics, la possibilitat d’ampliar algun tipus d’exempció en aquest impostos, taxes i quotes a la resta d’activitats econòmiques incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

 

TERCER. Incloure aquesta mesura en els treballs per a un “pacte de ciutat” a fi d’incorporar una visió integral sobre la futura fiscalitat de la nostra ciutat. Així com l’avaluació d’una redefinició de criteris sobre els imports a cobrar a la taxa de residus i quotes de TAIGUA en relació a l’activitat comercial.