La Casa Benet Badrinas de Terrassa, una mansió austera

És una construcció de l'arquitecte modernista Lluís Muncunill
Casa Benet Badrinas | Wikipèdia

La Casa Benet Badrinas és un edifici del centre de Terrassa (Vallès Occidental), situat al passeig del Comte d'Ègara, protegit com a bé cultural d'interès local.

Es tracta d'un edifici entre mitgeres que consta de planta semisoterrani, planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a quatre aigües, de ceràmica vidriada. Conté dos habitatges amb una sola unitat de composició. La façana és de pedra de fil, amb els elements disposats a partir del primer pis simètricament respecte a una tribuna central de voladís. Les finestres i els balcons tenen les reixes de ferro forjat; les obertures de la planta baixa i del primer pis presenten les llindes i els muntants amb els cantells arrodonits. El pis de les golfes està separat de la resta mitjançant una doble motllura; conté tres ulls de bou el·líptics i es remata amb una cornisa ornamentada amb dentellons i ràfec.

És una construcció de l'arquitecte modernista Lluís Muncunill, de 1916, que va concebre l'habitatge com una mansió caracteritzada per l'austeritat que l'autor utilitzava en la composició de les obres d'aquesta època.