Viure amb la malaltia inflamatòria intestinal

Es constata l'aparició de nous casos al llarg dels darrers anys

 

Mira la conferència sencera del Dijous de Mútua fent clic AQUÍ

 

Què són les malalties inflamatòries intestinals?

La malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa són malalties inflamatòries cròniques que afecten l'intestí. En els darrers anys s'ha incrementat l'aparició de casos nous. Aquestes malalties es manifesten en forma de brots, de manera que s'alternen períodes d'activitat inflamatòria, en els que hi ha símptomes amb períodes de remissió, en els que el pacient no manifesta cap símptoma.

 

La malaltia de Crohn pot afectar qualsevol part del tub digestiu, des de la boca fins a l'anus. Els símptomes predominants són el dolor abdominal que s'acostuma a manifestar-se al costat dret de l'abdomen, la diarrea, la pèrdua de pes, el cansament i la febre.

 

En canvi, la Colitis Ulcerosa afecta el còlon i s'estén des del recte. Els símptomes principals són la diarrea i la presència de sang i moc en les deposicions, també es pot associar el dolor abdominal que normalment millora en fer la deposició. Per l'afectació del recte pot haver urgència i tenesme que és la sensació d´evacuació incomplerta.

 

Per què apareixen i quins són els seus factors de risc?

La malaltia es produeix per una resposta exagerada del sistema immunològic d’una persona que té una certa predisposició i que li acaba provocant una lesió al budell. No es tracta d’una malaltia de transmissió genètica com a tal, ja que hi ha molts gens que es troben implicats.

 

El tabac és el factor de risc ambiental predominant que s'ha relacionat amb aquestes malalties. A la Malaltia de Crohn és un factor de risc que afavoreix la seva aparició i pronostica  una pitjor evolució clínica.

 

Ambdues acostumen a aparèixer a una edat jove, però també s’observa un altre pic en edats més avançades.

 

Com es diagnostiquen?

El diagnòstic s’obté a partir dels símptomes que es manifesten, així com en els resultats de les diferents proves que es realitzen: analítiques (reactants d´inflamació en sang, calprotectina), radiològiques i endoscòpiques. La prova principal per a realitzar el diagnòstic és la colonoscòpia amb ileoscòpia que permet visualitzar les lesions i prendre mostres pel seu anàlisi al microscopi.

 

Quins són els tractaments dels que es disposa?

Actualment, no disposem de tractaments que curin aquestes malalties, però sí que comptem amb medicaments per tractar les lesions i els símptomes. Els tractaments són comuns a les dues malalties i van encaminats a obtenir el control dels símptomes, és a dir, per una banda aconseguir la remissió clínica i mantenir-la en el temps, evitant l´aparició de complicacions i de l’altra en mantenir un estat nutricional adequat i millorar la qualitat de vida.

 

L'elecció del tractament dependrà de diferents factors com poden ser la gravetat i extensió del brot (sobretot en el moment del diagnòstic de la malaltia), l'edat del pacient, els tractaments utilitzats prèviament i la resposta i efectes secundaris que s’hagin manifestat, entre d’altres.

 

Els tractaments que tenim són els preparats de mesalazina, els corticoides, fàrmacs immunosupressors com l'azatioprina i el metotrexate i fàrmacs biològics. En alguns casos caldrà fer una cirurgia, principalment en casos greus i/o amb complicacions. El bon compliment d'aquests tractaments és vital per evitar de nou l'aparició dels símptomes i les complicacions i s'han de seguir mantenint malgrat el pacient estigui asimptomàtic.  

 

Com afecta a la qualitat de vida dels pacients i com la podem millorar?

Els símptomes d’aquestes malalties poden alterar la qualitat de vida dels pacients, les seves relacions, la seva vida laboral i els seus estudis. És molt important mantenir una bona comunicació entre l'equip assistencial i el pacient. És rellevant que el pacient deixi de fumar en cas de patir una malaltia de Crohn. S´ha d'aconsellar fer una vida saludable amb una bona nutrició basada en la dieta mediterrània i fer esport. Si presenten símptomes d'ansietat i/o depressió també necessitaran suport i el tractament adient.

 

Quina és la importància de tenir una unitat de malaltia inflamatòria intestinal?

La Unitat de la malaltia inflamatòria intestinal -que ofereix una atenció multidisciplinar i personalitzada- està formada per 3 metges adjunts i una infermera del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Atenem els pacients que ens deriven els Centres d’Atenció Primària, els Gabinets d’Exploració (endoscòpies) i altres especialitats mèdiques, així com d’altres centres hospitalaris, de forma preferent. Per tal d’afavorir un bona comunicació proporcionem al pacient una targeta de contacte amb els nostres noms i dades de contacte: telèfon i email de la unitat per tal de ser més accessibles.

 

La Unitat també està formada per un equip multidisciplinar: cirurgians, coloproctòlegs, infermeres estomaterapèutes, dermatòlegs, oftalmòlegs, reumatòlegs, ginecòlegs, radiòlegs i l'hospital de dia.

 

La primera visita es realitza amb la doctora de referència per tal de conèixer els antecedents del pacient i establir un diagnòstic, a continuació es valora el tractament més adient i si cal es demanen proves complementàries.

 

A més a més, es realitza la visita d'acollida per part de la infermera de referència per tal de valorar quines malalties s’han patit i de quines cal vacunar, prèvia realització d'un estudi de cribratge d'infeccions. També es ressolen els dubtes que es puguin tenir sobre la malaltia, els tractaments o les proves. En aquest sentit, proporcionem suport amb llibres, tríptics explicatius i webs reconegudes.

 

A part de les visites presencials, també realitzem visites telemàtiques a través de mail per tal d’aclarir qualsevol dubte, si es té la sospita d'un inici de brot, o bé per controls analítics en pacients estables que mantenen un tractament immunosupressor.

 

Per nosaltres és molt important traslladar el concepte de porta oberta per tal de rebre visites de forma urgent quan sigui necessari.

 

Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal