Gent gran i la declaració de la Renda

L'Assessoria de la Gent Gran parla sobre les particularitats del règim fiscal i l'estalvi de diners que poden suposar si es saben aplicar

Estem en plena temporada de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i encara avui hi ha moltes persones –especialment, les persones grans (o sèniors, com es comença a dir en l’entorn empresarial) - que desconeixen la sèrie de particularitats que amaga el règim fiscal i que, si d’apliquen bé, poden suposar un estalvi de diners per al declarant.

 

Qualsevol persona (i normalment la persona gran és més procliu a patir malalties i dolències) si ho pot acreditar, pot demanar que el Centre d’Atenció al Disminuït (òrgan de la Generalitat) dictamini el seu grau de disminució i si aquest és igual o superior al 33%, el mínim exempt de l’IRPF s’incrementa en 3.000 euros anuals al mínim exempt de qualsevol contribuent, i si el grau de disminució és igual o superior al 65%, l’increment és de 9.000 euros i pot arribar a incrementar-se fins arribar als 12.000 euros si la persona té mobilitat reduïda i necessita de suport de terceres persones. En general, el mínim exempt de tot contribuent és de 5.500 euros; si té més de 65 anys el mínim exempt és de 6.700 euros i si té més de 75 anys el mínim exempt és de 7.900 euros.

 

D’altra banda, si la persona gran té més de 65 anys i ven la seva vivenda habitual, l’increment de patrimoni estarà totalment exempt de l’IRPF (això sí, haurà de pagar impost municipal de plusvàlua) i si ven altres béns que no siguin la vivenda habitual, el règim fiscal serà benèvol si inverteix tot el que percep en productes de renda vitalícia, la qual cosa pot ser interessant en alguns casos.

 

Si la persona gran percep la pensió per invalidesa permanent en grau d’absoluta per a tot treball o gran invalidesa, aquesta retribució està totalment exempta d’IRPF.

 

D’altra banda, si la persona gran percep unes rendes inferiors a 8.000 euros, té més de 65 anys i conviu amb el seu fill, aquest tindrà dret a l’aplicació del mínim exempt de 1.150 euros. Si la persona gran té més de 75 anys, el mínim exempt serà de 2.550 euros. Això de banda, l’Impost de Successions a Catalunya també preveu reduccions de la base imposable que determina la quota quan l’hereu té la condició legal de disminuït i per a determinats casos que ara no es poden analitzar en detall i que deixem per a un posterior article.

 

Com veuen, la normativa fiscal no és excessivament esplèndida però si s’aplica amb cura i coneixement de causa, amb el suport d’un professional qualificat, es poden estalviar algunes quantitats de diners que poden repercutir, òbviament, en el benestar de la persona gran, especialment, si aquesta es troba delicada de salut.

 

Tens algun dubte o vols fer alguna consulta? Pots fer-ho clicant aquí 

 

Alfons Catena Oliva

Advocat – col·legiat 1478 ICATerrassa

L’Assessoria de la Gent Gran

[email protected]lassessoriadelagentgran.com

Tel.93 731 31 22
Comentaris
lolo
Si la persona gran percep la pensió per invalidesa permanent en grau d’absoluta per a tot treball o gran invalidesa, aquesta retribució està totalment exempta d’IRPF.,,, si, i com es menja això.. si ja de la pensió ens el treuen?

envia el comentari